Table salt

Tên gọi khác: Table salt

(Tiếng Việt. Muối ăn)

Xem sodium chloride.


Top