facebook

Định nghĩa Tea

Tên gọi khác: Tea

Tên gọi khác: triethanoamine

Chất nhũ hoá và điều chỉnh pH.


Top