Triethylene glycol

Tên gọi khác: Triethylene glycol

Một dung môi được điều chế từ ethylene oxide và ethylene glycol.


Top