Triisostearyl citrate

Tên gọi khác: Triisostearyl citrate

Một chất điều hòa da có khả năng hút giữ. Đây là triester của ancol triisostearylic và axit citric.


Top