facebook

Định nghĩa Vanilla resinoid

Tên gọi khác: Vanilla resinoid

(Tiếng Việt. Resinoid từ vani)

Là một phần của hỗn hợp bảo quản tự nhiên có chứa thêm linalool, dầu vỏ và lõi gỗ hồng sắc, dầu sả, dầu gỗ tuyết tùng, dầu cánh hoa cam đắng và các thành phần ngoại lai khác.


Top