Wool wax alcohols

Tên gọi khác: Wool wax alcohols

(Tiếng Việt.Ancol sáp len)

Xem lanolin alcohol.


Top